Ve dau mai toc nguoi thuong voi Effect: Vst Board: NS1 + Ekramer VC Stereo 59 + OneKnock wetter. Music: NS1

December 9, 2014, 8:27A

Son Nguyen Hoang

Effect: Vst Board: NS1 + Ekramer VC Stereo 59 + OneKnock wetter. Music: NS1

https://www.fshare.vn/file/69JNEQ8M7VKU

Âm mic để - 31 DB

Volume nhạc: - 12 BD và không dùng Auto Volume

Last edited by admin, December 9, 2014, 8:48A

December 9, 2014, 8:55A

admin

nghe hay anh, voi vstboard anh phai kem theo file xx.vstbsetup nua moi xai duoc ( open file save setup) xong user moi open vstboard roi load setup vao

December 9, 2014, 10:50A

karaokepro

karaokepro's avatar

bài này thu voice dùng effect hay hơn bài truoc đó song hoang nguyen

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC