UR 22 + SM 58: Thói Đời

January 1, 2016, 8:36A

Son Nguyen Hoang

Chỉnh mãi cũng chỉ được có thế này. Dùng trực tiếp thì không ổn. Hú quá trời.

January 4, 2016, 8:53A

admin

anh cho volume music thap xuong khoang -20db xem, roi boost up total volume bang master effect hoac amply. real mixer thuong xai music input chua toi 25% volume

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC