Steinberg UR22 + SM58: tét again

December 30, 2015, 11:52P

admin

xai stereo effect

December 31, 2015, 6:52A

Son Nguyen Hoang

Khá hơn là VST mono nhưng effect vẫn chưa có độ phê. Nói chung là không thể bằng mixer ngoài được. Anh loay hoay chỉnh mãi không được. Thu âm thì còn chỉnh tàm tạm chứ hát trực tiếp không thể chỉnh nổi. Em khắc phục được không. Lúc nào Setup cho anh cái. Bó tay rồi.

Last edited by Son Nguyen Hoang, December 31, 2015, 6:54A

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC