Hi ! Admin giúp ... phan setting

April 24, 2018, 5:25P

karaokepro

karaokepro's avatar

Dùng control của Lolaoke không duoc Admin lam mot hướng dẫn vụ này

IP address: Phải điền Localhost hay Là 192.168.0.1

master code: 0

vì làm đủ kiểu ma dấu + không thấy màu xanh va dùng control không duoc

thx

Last edited by karaokepro, April 24, 2018, 5:25P

April 25, 2018, 9:37A

admin

download lai di anh

April 25, 2018, 10:14A

karaokepro

karaokepro's avatar

Thank you Admin ,, work like champ sofar

Last edited by karaokepro, April 25, 2018, 10:29A

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC