[Help] : Đăng Ký Email - Mail không tự động gửi Code Active

August 7, 2014, 5:46A

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn's avatar

Nhờ Admin kiểm tra lại dùm em khi đăng ký tài khoản email mới trên forum xong thì không thấy email tự động của website gửi ngược lại code để active email mới.

ID : duynguyen , email : hieptien@gmail.com đã đăng ký nhưng không thấy email phản hồi lại.

Last edited by Hoàng Nguyễn, August 7, 2014, 5:47A


Liên hệ mua VIP tại Vietnam
----------------------------
Giá 899.000 VNĐ cho 1 năm sử dụng phần mềm LoLaOke.

Hoàng Nguyễn
Phone : +84 944518668
TK Vietcombank : 0151000160262
TK NH Á Châu : 196047889

August 7, 2014, 9:34A

admin

cam on Hoang, I will check it out.

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC